OPIS SZKOLEŃ - POLSKA FEDERACJA

POLSKA FEDERACJA PSYCHOTRAUMATOLOGII
PFPt
Przejdź do treści

OPIS SZKOLEŃ

Szkolenia i Egzaminy
KONCEPT SZKOLENIA Z PSYCHOTRAUMATOLOGII
FUNDACJI POMORSKIE CENTRUM PSYCHOTRAUMATOLOGII
zatwierdzony przez
POLSKĄ FEDERACJĘ PSYCHOTRAUMATOLOGII oraz
INSTYTUT PSYCHOTERAPII ZINTEGROWANEJ W MONACHIUM „KIRINUS”
w oparciu o wymogi
POLSKIEJ RADY PSYCHOTERAPII

Szkolenie z psychotraumatologii ma przygotowywać do rozumienia traumy psychicznej jako ekstremalnie trudnego,
granicznie bolesnego doświadczenia ludzkiego, konfrontującego go z granicami własnej wytrzymałości, skutkującego specyficzną
konstelacją objawów.
Szkolenie z psychotraumatologii według koncepcji FPCP we współpracy z Instytutem Psychoterapii w Monachium zostało
zaplanowane trzyetapowo:
    1. Psychotraumatologia Praktyczne
    2. Wprowadzenie do psychoterapii psychoanalitycznej
    3. Psychotraumatologia Zaawansowana
Każdy kolejny etap pozwala na pogłębienie i wzbogacenie rozumienia treści merytorycznych zawartych w poprzednich etapach szkolenia oraz stanowi ich rozwinięcie. Osoby posiadające certyfikat psychoterapeuty w jednej z uznanych szkół psychoterapii w Polsce, lub które ukończyły całościowe co najmniej 4 letnie szkolenie w jednej z uznanych szkół psychoterapii mogą pominąć II etap z powyżej wymienionych.

Charakterystyka poszczególnych etapów:

Psychotraumatologia Praktyczna
to zbiór zagadnień wymaganych do rozumienia traumy psychicznej jako specyficznej ludzkiej odpowiedzi w przestrzeniach ciała i umysłu, na poziomie podstawowym, praktycznym. Szczegółowo omawia on tematykę specyfiki doświadczeń traumatycznych, zaznajamia z najważniejszymi aspektami z całej gamy ludzkich odpowiedzi na doświadczenia traumatyczne, uwzględniając krótko i długoterminowe konsekwencje ich oddziaływań na funkcjonowanie psychiczne, cielesne oraz w kontekście realizacji ważnych zadań życiowych. Wieloaspektowo ukazuje specyfikę niektórych form traumatyzacji jak np. psychosomatykę, parentyfikację, nadużycia seksualne, demoralizację czy różne formy przemocy. Ponadto w serii spotkań dotyczących terapii traumy omawiane są modele pracy z traumą w kontekście doraźnym, interwencyjnym a także zagadnienia związane z procesami rezyliencji, a więc indywidualnej zdolności powrotu do równowagi po przeżyciu traumatycznym oraz zasad prowadzenia indywidualnej interwencji kryzysowej a także krótkoterminowej terapii traumy. Szkolenie ma na celu przygotowanie absolwentów do rozpoznawania doświadczeń traumatycznych u swoich pacjentów, uczniów, podopiecznych etc. oraz podjęcia krótkoterminowej interwencji, konsultacji, pomocy w ustabilizowaniu się.

Szczegółowy program szkolenia znajduje się TU

Zważywszy na fakt, że doświadczenia traumatyczne dotyczą niemal każdego człowieka Europejskie Stowarzyszenie Badań nad Stresem Traumatycznym zaleca, aby tego typu szkolenia odbywali przedstawiciele wszystkich zawodów medycznych, w szczególności psychologowie, psychoterapeuci, lekarze, oraz przedstawiciele wszystkich zawodów prawniczych (również komornicy), a ponadto także nauczyciele, opiekunowie dzieci, przedstawiciele służb państwowych jak np. policjanci, strażacy, lotnicy etc.

Szkolenie składa się z 17 tu 9 godzinnych zjazdów odbywających się w stałych porach:
 • 15.30 – 19.30 w piątki
 • 9.00 – 14.00 w soboty
Cykl szkoleniowy z zakresu Psychotraumatologii Praktycznej kończy się egzaminem w formie testowej (organizowanym stacjonarnie lub on line) a po jego pozytywnym zaliczeniu uzyskaniem dyplomu ukończenia szkolenia nadającego tytuł „Psychotraumatologa” upoważniającego do krótkoterminowej pracy interwencyjnej z osobami po przeżyciach traumatycznych. Dokument upoważnia do krótkoterminowej pracy interwencyjnej z osobami po przeżyciach traumatycznych, podejmowania działań stabilizujących, wspierających.

Wzór dyplomu znajduje się TU

Podstawowe metody pracy stosowane na tym etapie szkolenia to: forma wykładowa, praca z tekstem, oglądanie i analiza filmów oraz superwizje indywidualnych przypadków.
Wprowadzenie do psychoterapii psychoanalitycznej

Ten etap szkolenia jest dedykowany psychoterapeutom, psychologom, lekarzom psychiatrom i innym osobom pracującym terapeutycznie z pacjentami po doświadczeniach traumatycznych. Stanowi on etap wstępny przygotowania do psychoterapii traumy. Zajmowanie się psychoterapeutycznie traumą psychiczną jest jednym z najtrudniejszych zadań dla psychoterapeutów. Odbywa się ono w drugim etapie szkolenia o nazwie „Wprowadzenie do psychoterapii psychoanalitycznej”, który ma wyposażać słuchaczy z podstawowymi wymogami psychoterapii psychoanalitycznej, zasadami pracy psychoterapeutycznej w ogóle, najczęściej występującymi zjawiskami w procesach terapeutycznych oraz zasadami obowiązującymi w ich leczeniu. Zważywszy na fakt że koncept szkolenia z psychotraumatologii jest przygotowany w znacznym stopniu w oparciu o technikę psychoanalityczną oraz psychoanalityczny sposób myślenia o funkcjonowaniu ludzkiego umysłu, omawiane zagadnienia są osadzone w myśleniu psychoanalitycznym i teoriach wywodzących się z odkryć Zygmunta Freuda oraz jego następców.

Szczegółowy program „Wprowadzenia do psychoterapii psychoanalitycznej" znajduje się TU

Osoby które ukończyły rekomendowane w Polsce szkoły psychoterapii, nie tylko w nurcie psychoanalitycznym, (chodzi tu o ukończenie pełnego kursu), lub posiadają certyfikat psychoterapeuty mogą pominąć ten etap. Podczas tego etapu szkolenia zmienia się formuła pracy. O ile I etap szkolenia w znacznym stopniu prowadzony jest w formie wykładowej, o tyle podczas „Wprowadzenia do psychoterapii psychoanalitycznej” podstawową metodą pracy jest praca z tekstem, a także w oparciu o wcześniejsze przygotowanie się przez uczestników do dyskusji i omawiania zagadnień teoretycznych oraz praktycznych, istotnych w procesie psychoterapii. Ten etap szkolenia wymaga od uczestników większego zaangażowania w studiowanie
literatury a także angażowania się w dyskusję podczas zajęć.

Ważnym i rozbudowanym elementem pracy na tym etapie jest także superwizja przypadków przedstawianych przez słuchaczy oraz trenerów. Cykl składa się z 17 zjazdów w którym każdy zjazd obejmuje 9 godzin szkoleniowych. Zajęcia odbywają się w:
    • Piątki w godz. 15.30 – 19.30
    • Soboty w godz. 9.00 – 15.00

Wzór dokumentu wydawanego po ukończeniu II etapu znajduje się TU
Psychotraumatologia zaawansowana

Ten etap szkolenia ma za osadzić słuchaczy w specyfice psychoterapii doświadczeń traumatycznych z perspektywy psychoterapeutycznej psychotraumatologii omawianej w ujęciu psychodynamiczno - psychoanalitycznym. Obejmuje on zarówno zagadnienia które stanowią psychoanalityczne rozumienie ogólnej ludzkiej odpowiedzi na doświadczenia traumatyczne ( jak np.: dysocjacja osobowości, psychiczne opracowanie traumy) jak i szczegółowe omówienie niektórych form traumatyzacji. Wszystkie te zagadnienia ujmowane są przez pryzmat perspektywy pracy psychoterapeutycznej z pacjentami ujawniającymi w swoich historiach podobne doświadczenia. Proponowany zakres tematyczny ma przygotować słuchaczy do długoterminowej psychoterapeutycznej pracy z tego typu pacjentami.
Szczegółowy program szkolenia jest udostępniany słuchaczom, którzy ukończyli I i /lub II etap szkolenia z psychotraumatologii za pośrednictwem sekretariatu pod adresem email: sekretariat@psychotraumatologia.com.pl

Szkolenie składa się z 23 zjazdów 12 godzinnych zjazdów szkoleniowych realizowanych w następujących godzinach:
 • 15.30 – 19.30 w piątki
 • 9.00 – 14.00 w soboty
 • 14.00 – 15.00 przerwa obiadowa
 • 15.00 – 18.00 w soboty

Po ukończeniu „Psychotraumatologii zaawansowanej” uczestnicy uzyskują dyplom ukończenia szkolenia w następującym kształcie - kliknij TU
Upoważnia on do długoterminowej pracy psychoterapeutycznej z osobami po przeżyciach traumatycznych pod warunkiem, że uczestnik w trakcie tego etapu szkolenia rozpocznie wcześniej psychoterapię własną oraz indywidualną superwizję (lista superwizorów dostępna jest TU).

Po ukończeniu powyższych szkoleń z psychotraumatologii istnieje możliwość uzyskania certyfikatu Psychotraumatologa – Psychoterapeuty.
CERTYFIKAT PSYCHOTRAUMATOLOGA PSYCHOTERAPEUTY
Po uzyskaniu dyplomu ukończenia szkolenia z zakresu „Psychotraumatologii zaawansowanej” oraz spełnieniu wymagań formalnych związanych z terapią własną oraz superrewizją (wymagania do certyfikacji dostępne są TU) uczestnik szkolenia z „Psychotraumatologii Zaawansowanej” może przystąpić do egzaminu organizowanego przez Polską Federację Psychotraumatologii oraz Instytut Psychoterapii Zintegrowanej w Monachium o nazwie KIRINUS. Co istotne, w komisji zasiadają osoby nie uczestniczące w procesie szkoleniowym absolwenta szkolenia. Egzamin polega na wcześniejszym napisaniu i dostarczeniu do komisji egzaminacyjnej pisemnej pracy będącej opisem studium przypadku z własnej praktyki psychotraumatologiczno – psychoterapeutycznej, uwzględniającej wiedzę uzyskaną podczas szkolenia oraz jej praktyczne zastosowanie wobec omawianego przypadku klinicznego. Praca nie powinna być dłuższa niż 12 stron i nie krótsza niż 10. Powinna być napisana czcionką Times new Roman w rozmiarze 14.Pracę certyfikacyjną wraz ze zgłoszeniem gotowości przystąpienia do egzaminu należy wysłać na adres federacji: info@federacjagdansk.pl najpóźniej na miesiąc przed zaplanowanym terminem obrony pracy. Terminy obrony prac udostępniane są na stronie Polskiej Federacji Psychotraumatologii www.federacjagdansk.pl co najmniej z 3 miesięcznym wyprzedzeniem.

Opłata za egzamin wynosi 500 zł i jest obowiązująca na 3 miesiące przed zaplanowanym terminem egzaminu certyfikacyjnego.
Opłaty za egzamin należy dokonywać na nr konta Polskiej Federacji Psychotraumatologii:

Bank Millennium
31 1160 2202 0000 0004 5531 1553
Z dopiskiem : imię i nazwisko, opłata za egzamin certyfikacyjny.
PolskaFederacjaPsychotraumatologii
Wróć do spisu treści