Statut - POLSKA FEDERACJA

POLSKA FEDERACJA PSYCHOTRAUMATOLOGII
PFPt
Przejdź do treści
STATUT
POLSKIEJ FEDERACJI
PSYCHOTRAUMATOLOGII
 
Rozdział 1
NAZWA, TEREN DZIAŁANIA, SIEDZIBA WŁADZ I CHARAKTER PRAWNY
 
§ 1
 1. Stowarzyszenie nosi nazwę: Polska Federacja Psychotraumatologii. Nazwa ta jest zastrzeżona.
 2. Stowarzyszenie może używać skróconej nazwy: PFPt.
 3. W kontaktach międzynarodowych, obok nazwy polskiej, stowarzyszenie używa nazwy w języku angielskim: Polish Federation of Psychotraumatology.
 
§ 2
 1. Siedzibą stowarzyszenia jest miasto Gdańsk.
 2. Terenem działania stowarzyszenia jest teren Rzeczpospolitej Polskiej.
 3. Dla realizacji celów statutowych stowarzyszenie może działać na terenie innych państw z poszanowaniem tamtejszego prawa.
 
§ 3
 
 1. Stowarzyszenie jest zawiązane na czas nieoznaczony.
 2. Stowarzyszenie jako organizacja posiada osobowość prawną.
 3. Stowarzyszenie działa na podstawie przepisów ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o Stowarzyszeniach (Dz.U. z 2001, Nr 79, poz. 855 z późn. zm.) oraz niniejszego statutu.
 4. Stowarzyszenie może prowadzić działalność gospodarczą i oświatową.
  
§ 4
 
Stowarzyszenie może być członkiem krajowych i międzynarodowych organizacji, których cele i działania są zbieżne z celami działania stowarzyszenia oraz zgodnie z obowiązującym porządkiem prawnym.
 
§ 5
 1. Stowarzyszenie i członkowie stowarzyszenia mogą używać symboli, np. pieczęci, loga, flagi, barw, odznak i znaczków organizacyjnych, których wzory i sposób używania ustala Zarząd stowarzyszenia.
 2. Stowarzyszenie może prowadzić stacjonarne biuro pod konkretnym adresem.
 3. Stowarzyszenie może wynajmować lokal do prowadzenia swojej działalności administracyjno-biurowej.
 
§ 6
 
1.     Stowarzyszenie opiera swoją działalność na pracy i aktywności ogółu członków.
2.     Dla realizacji poszczególnych czynności lub wykonywania zadań wymagających szczególnych kwalifikacji stowarzyszenie może korzystać z pracy osób fizycznych, wszystkich członków stowarzyszenia (dotyczy również członków Zarządu), instytucji i firm na podstawie umowy o pracę, kontraktu, umowy zlecenia, umowy o dzieło i innych form zatrudnienia oraz umów cywilnoprawnych.
  
Rozdział 2
CELE I ŚRODKI DZIAŁANIA
 
§ 7
 1.     Celami Stowarzyszenia są:
a) szerzenie wiedzy z zakresu psychotraumatologii wśród osób i instytucji zajmujących się profesjonalną pracą z osobami po doświadczeniach traumatycznych, w szczególności psychologów, psychoterapeutów, lekarzy itp.,  
b) wyznaczanie i egzekwowanie standardów szkoleniowych i etycznych zarówno swoich członków, jak i przedsięwzięć oraz wydarzeń rekomendowanych przez stowarzyszenie,
c) podejmowanie działań mających na celu podnoszenie kwalifikacji zawodowych i statusu zawodowego psychotraumatologów,
d) organizowanie konferencji, szkoleń, eventów oraz innych form wymiany wiedzy i doświadczeń pomiędzy profesjonalistami zajmującymi się doświadczeniami traumatycznymi,
e) reprezentowanie członków stowarzyszenia przed innymi instytucjami i organizacjami w kraju i zagranicą,
f) współpraca z innymi ośrodkami na terenie kraju oraz świata w zakresie wymiany doświadczeń, ugruntowywania standardów etycznych i podnoszenia profesjonalnego poziomu pracy psychotraumatologicznej,
g) podejmowanie innych ważnych inicjatyw społecznych,
h) prowadzenie działalności wydawniczej i publicystycznej służącej propagowaniu ważnych inicjatyw społecznych oraz profesjonalnej wiedzy z zakresu psychotraumatologii.

§ 8
 
1. Stowarzyszenie realizuje swoje cele m.in. poprzez:
a)    reprezentowanie członków stowarzyszenia wobec organów administracji państwowej i samorządowej, jak również wobec innych instytucji i podmiotów gospodarczych,
b)  organizowanie Walnych Zebrań stowarzyszenia w celu ustalenia wspólnego stanowiska w sprawach będących przedmiotem ich wspólnego zainteresowania,
c)   prowadzenie certyfikacji zmierzającej do przyznania Certyfikatów Psychotraumatologa oraz Superwizora Psychotraumatologii potwierdzających spełnianie wymagań określonych przez stowarzyszenie,
d)    przyznawanie „Certyfikatów Psychotraumatologa” osobom spełniającym wymagania określone przez stowarzyszenie w tym zakresie,
e)    przyznawanie tytułu „Superwizora Psychotraumatologii” osobom spełniającym wymagania określone przez stowarzyszenie w tym zakresie,
f)    inicjowanie oraz współudział w inicjowaniu i koordynacji akcji o charakterze edukacyjnym, promocyjnym i dobroczynnym ze szczególnym uwzględnieniem potrzeb profesjonalistów (psychologów, psychoterapeutów, lekarzy itp.) pracujących z osobami doświadczającymi przeżyć traumatycznych oraz ich podopiecznych/pacjentów,
g)  współpracę ze szkołami, uczelniami, placówkami naukowymi oraz organizacjami, instytucjami i firmami wspomagającymi edukację człowieka na każdym etapie jego rozwoju,
h)  prowadzenie działalności wydawniczej,
i)    prowadzenie działalności internetowej, w tym także w mediach społecznościowych,
j)    popieranie i rozwijanie działalności w zakresie promowania zdrowego, aktywnego trybu życia bez nałogów i uzależnień,
k)   promocję wiedzy psychotraumatologicznej jako nauki interdyscyplinarnej,
l)  realizację projektów terapeutycznych i edukacyjnych dla społeczności lokalnych oraz innych projektów zgodnych z celami statutowymi stowarzyszenia,
m) współdziałanie z instytucjami (w tym: wspieranie służby zdrowia, placówek opieki społecznej, szpitali i ośrodków rehabilitacyjnych) oraz organizacjami zainteresowanymi sprawami pomocy i wsparcia dzieci, młodzieży, osób niepełnosprawnych, potrzebujących pomocy (w tym: chorych i osób w podeszłym wieku), w ich rozwoju społecznym, fizycznym i kulturowym, wspomaganie placówek oświatowych różnego typu na wszystkich poziomach kształcenia,
n)  wspieranie wszelkich inicjatyw mających na celu poprawę jakości usług edukacyjnych i upowszechnienia dostępu do nich dla osób wymagających wsparcia psychologicznego,
o)   tworzenie warunków umożliwiających rozwój działalności statutowej stowarzyszenia poprzez współdziałanie z władzami administracji państwowej i samorządowej oraz z różnymi osobami i instytucjami w zakresie realizacji podstawowych celów stowarzyszenia.
 
Rozdział 3
CZŁONKOWIE, ICH PRAWA I OBOWIĄZKI
 
§ 9
Członkami Stowarzyszenia są:
 1. Członkowie zwyczajni.
 2. Członkowie wspierający.
 3. Członkowie honorowi.
§ 10
 
1.     Członkiem zwyczajnym stowarzyszenia może być obywatel polski lub cudzoziemiec, mający pełną zdolność do czynności prawnych i niepozbawiony praw publicznych.
2.     Członkiem wspierającym może być polska lub zagraniczna osoba fizyczna lub prawna, która zamierza wspierać działalność stowarzyszenia poprzez zadeklarowanie stałej składki.
3.     Członkiem honorowym może być osoba fizyczna, której członkostwo to zostało nadane uchwałą Walnego Zebrania Członków. Dopuszcza się łączenie członkostwa zwyczajnego i honorowego.
 
§ 11
 
1.     Członków zwyczajnych i wspierających przyjmuje Zarząd w drodze uchwały na podstawie deklaracji członkowskiej. Deklaracja powinna być złożona pod rygorem nieważności w formie pisemnej i podpisana przez osobę ubiegającą się o członkostwo. Deklaracja powinna zawierać imię i nazwisko, datę urodzenia, numer PESEL oraz miejsce zamieszkania, a w odniesieniu do osób prawnych - członków wspierających stowarzyszenia ich nazwę, siedzibę oraz numer wpisu w Krajowym Rejestrze Sądowym i/lub numer REGON. Deklaracja może zawierać adres e-mail i numer telefonu kontaktowego osoby ubiegającej się o członkostwo.
2.     Przyjęcie w poczet członków powinno być stwierdzone na deklaracji podpisem dwóch członków Zarządu z podaniem daty uchwały Zarządu o przyjęciu.
3.     Uchwała Zarządu w sprawie przyjęcia w poczet członków stowarzyszenia powinna być podjęta w ciągu 4 tygodni od dnia złożenia deklaracji. O uchwale Zarząd powinien zawiadomić zainteresowaną osobę w ciągu 14 dni od podjęcia uchwały.

§ 12
 
1.     Członek zwyczajny ma prawo:
a.     wybierać i być wybieranym do organów stowarzyszenia;
b.     brać udział w obradach Walnego Zebrania Członków;
c.     zgłaszać wnioski dotyczące działalności stowarzyszenia;
d.     korzystać z mienia stowarzyszenia na zasadach ustalonych przez Zarząd;
e.     korzystać z rekomendacji, gwarancji, poradnictwa i opieki stowarzyszenia.
f.      brać udział w działalności programowo-organizacyjnej i pomocy doradczej stowarzyszenia,
g.     żądać w trybie określonym w Statucie zwołania Walnego Zebrania Członków,
h.     przeglądać protokoły obrad Walnego Zebrania Członków,
i.      żądać odpisu obowiązującego Statutu oraz wydanych na jego podstawie regulaminów, za odpłatnością obejmującą koszty sporządzenia tych odpisów,
j.      przeglądać sprawozdania roczne oraz sprawozdanie finansowe za rok sprawozdawczy.
 
2.     Członek wspierający ma prawo:
a.   brać udział w działalności programowo-organizacyjnej i pomocy doradczej.
b.  uczestniczyć w Walnym Zebraniu Członków z głosem doradczym przez jednego, upoważnionego pisemnie przez swój organ zarządzający, przedstawiciela,
c.     wyrażać opinie w ważnych sprawach dotyczących stowarzyszenia i jego członków.
d.     zgłaszać wnioski dotyczące działalności stowarzyszenia;
e.     korzystać z mienia stowarzyszenia na zasadach ustalonych przez Zarząd;
f.      korzystać z rekomendacji, gwarancji, poradnictwa i opieki stowarzyszenia,

3.    Członek honorowy ma prawo:
a.   używać tytułu członka honorowego stowarzyszenia;
b.  uczestniczyć w Walnym Zebraniu Członków z głosem doradczym;
c.   wyrażać opinie w ważnych sprawach dotyczących stowarzyszenia i jego członków;
d.     wnioskować w sprawie przyznania wyróżnienia honorowego;
e.     zgłaszać wnioski dotyczące działalności Stowarzyszenia;
f.      korzystać z mienia Stowarzyszenia na zasadach ustalonych przez Zarząd;
g.     korzystać z rekomendacji, gwarancji, poradnictwa i opieki Stowarzyszenia;
h.     zwolnienia z obowiązku opłacania składek członkowskich.
 
 
§ 13
1. Członkowie zwyczajni zobowiązani są do:

  1. przestrzegania postanowień Statutu, regulaminów i innych uchwał organów stowarzyszenia;
  1. realizowania celów stowarzyszenia poprzez uczestnictwo w jego pracach;
  1. dbania o dobre imię stowarzyszenia, jego dobro i rozwój oraz poszanowanie mienia stowarzyszenia i jego zabezpieczenie,
  1. regularnego opłacania składek członkowskich

  2. Członkowie honorowi zobowiązani są do:
     
  1. przestrzegania postanowień Statutu;
  1. dbania o dobre imię stowarzyszenia.
  3. Członkowie wspierający wspierają działalność stowarzyszenia w sposób uzgodniony z Zarządem oraz przez opłacanie składek członkowskich.
 
§ 14
 
1.     Członkostwo ustaje na skutek:
a. skreślenia z listy członków,
b. wykluczenia ze stowarzyszenia.
 
2.     Skreślenie z listy członków następuje, w drodze uchwały Zarządu, na skutek:
a. śmierci członka, a w odniesieniu do osoby prawnej na skutek jej ustania – ze skutkiem od dnia śmierci członka,
b. złożenia przez członka Zarządowi oświadczenia o wystąpieniu ze stowarzyszenia – ze skutkiem od dnia złożenia oświadczenia.
 
3.     Wykluczenie członków zwyczajnych i wspierających ze stowarzyszenia następuje, w drodze uchwały Zarządu, na skutek:
a.     nieopłacania składek członkowskich przez okres co najmniej 6 m-cy.
b.     podejmowania działania sprzecznego z celami statutowymi,
c.     nieprzestrzegania postanowień statutu i uchwał władz stowarzyszenia.
 
§ 15
 
1.     Od uchwały Zarządu, o której mowa w § 14 ust.3, służy członkowi prawo wniesienia odwołania do Walnego Zebrania Członków.
2.     Odwołanie, o którym mowa w ust. 1, wnosi się w terminie 30 dni od daty doręczenia uchwały, za pośrednictwem Zarządu, który obowiązany jest niezwłocznie zwołać Walne Zebranie Członków i przekazać mu odwołanie do rozpatrzenia.
3.     Wykluczenie staje się skuteczne z chwilą podjęcia stosownej uchwały przez Walne Zebranie Członków lub bezskutecznym upływem terminu, o którym mowa w ust.2, do wniesienia odwołania.
 
Rozdział 4
STRUKTURA ORGANIZACYJNA
 
§ 16
1.     Władzami stowarzyszenia są:
1)    Walne Zebranie Członków,
2)    Zarząd,
3)    Komisja Rewizyjna.

2.     Członkami Zarządu i Komisji rewizyjnej mogą być wyłącznie członkowie zwyczajni.
3.     Członkostwa w Zarządzie nie można łączyć z członkostwem w Komisji Rewizyjnej.
 
§ 17
 
1.     Kadencja organów wymienionych w § 16 ust. 1 pkt 2 i 3 trwa 3 lata. Po upływie kadencji członkowie Zarządu i Komisji Rewizyjnej pełnią swoje funkcje do czasu ukonstytuowania się odpowiednich organów nowej kadencji.
2.     Członków organów wymienionych w § 16 ust. 1 pkt. 2 i 3 powołuje się na okres wspólnej kadencji. Mandat członka powołanego w trakcie trwania kadencji wygasa równocześnie z wygaśnięciem mandatów pozostałych członków organu z powodu upływu kadencji.
3.     Mandat członka organów wymienionych w § 16 ust. 1 pkt. 2 i 3 wygasa przed upływem kadencji z chwilą:
a. ustania członkostwa w stowarzyszeniu,
b. zrzeczenia się mandatu,
c. odwołania z ważnych przyczyn przez organ, który dokonał wyboru.
4.     W przypadku, gdy w toku kadencji liczba członków Zarządu spadnie poniżej wymaganego minimum Komisja Rewizyjna zwołuje w terminie dwóch miesięcy Walne Zebranie Członków w celu przeprowadzenia wyborów uzupełniających.
5.     W przypadku, gdy w toku kadencji liczba członków Komisji Rewizyjnej spadnie poniżej wymaganego minimum lub w przypadku ustąpienia Prezesa Zarządu - Zarząd zwołuje w terminie dwóch miesięcy Walne Zebranie Członków w celu przeprowadzenia wyborów uzupełniających.

§ 18
   
1)    uchwalenie zmian statutu,
2)    powoływanie i odwoływanie członków Zarządu i Komisji Rewizyjnej,
3)    uchwalenie regulaminu obrad Zebrania,
4)    zatwierdzenie regulaminów działania pozostałych organów stowarzyszenia,
5)    uchwalanie budżetu stowarzyszenia i rozpatrywanie sprawozdań z jego realizacji,
6)    podejmowanie uchwał w sprawie absolutorium dla członków zarządu,
7)    podjęcie uchwały o rozwiązaniu stowarzyszenia,
8)    rozpatrywanie odwołań od uchwał zarządu oraz skarg na jego działalność,
9)    określenie głównych kierunków działalności stowarzyszenia,
10) ustalenie wysokości składki członkowskiej i zasad jej opłacania,
11) podejmowanie uchwał w sprawie wyróżnień honorowych i członkostwa honorowego,
12) rozpatrywanie i zatwierdzanie rocznego sprawozdania finansowego stowarzyszenia;
13) rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań z działalności Zarządu i Komisji Rewizyjnej;
14) rozpatrywanie wniosków Członków i organów stowarzyszenia.
 
§ 19

 1. Walne Zebranie Członków może być zwyczajne lub      nadzwyczajne.
 2. Zebranie zwyczajne zwołuje Zarząd jeden raz w roku, nie później niż w ciągu 6 miesięcy od końca poprzedniego roku      obrotowego.
 3. Zebranie nadzwyczajne zwołuje Zarząd z własnej inicjatywy bądź na pisemne żądanie co najmniej 1/4 członków      Komisji Rewizyjnej lub 1/10 Członków zwyczajnych.
 4. Żądanie zwołania Walnego Zebrania Członków powinno być złożone na piśmie z podaniem celu jego zwołania. Po otrzymaniu      żądania Zarząd zwołuje Zebranie w takim terminie, aby mogło się odbyć w      ciągu dwóch miesięcy od dnia wniesienia żądania.
 5. Przedmiotem obrad mogą być      wyłącznie sprawy umieszczone w porządku obrad. Za zgodą połowy obecnych      osób uprawnionych do głosowania na Zebraniu porządek obrad można      uzupełnić. Nie dotyczy to zmian Statutu i wyboru władz.
 6. Walne Zebranie Członków zwołuje się pisemnie co      najmniej na dwa tygodnie przed terminem Zebrania. Zawiadomienie może być      wysłane Członkowi stowarzyszenia – za jego zgodą - pocztą elektroniczną na      podany przez niego adres. W razie niemożności doręczenia z uwagi      na nieujawnienie zmiany adresu zamieszkania (siedziby) lub poczty      elektronicznej, wysłane zawiadomienie uznaje się za doręczone.      W zaproszeniu należy oznaczyć dzień, godzinę i miejsce Walnego Zebrania Członków oraz planowany porządek obrad.
 
§ 20
   
 1. Dla ważności Walnego Zebrania Członków wymagana jest obecność co najmniej 1/3 uprawnionych do głosowania (Członków    zwyczajnych).
 2. Każdemu Członkowi zwyczajnemu przysługuje jeden głos.
 3. Uchwały Walnego Zebrania Członków zapadają zwykłą większością głosów z tym zastrzeżeniem, że odwołanie członka Zarządu oraz      odwołanie członka Komisji Rewizyjnej, wymaga bezwzględnej większości      głosów, zaś uchwała o rozwiązaniu stowarzyszenia winna być powzięta w trybie określonym w § 30 Statutu, a uchwała o zmianie w      Statutu w trybie określonym w § 29.
 4. Głosowanie na Walnym Zebraniu Członków odbywa się jawnie. W sprawach osobowych oraz w innych sprawach zastrzeżonych Statutem      głosowanie odbywa się w sposób tajny. Na żądanie 1/5 Członków zwyczajnych      obecnych na Zebraniu, Przewodniczący zarządza głosowanie tajne.
 5. Zebranie otwiera Prezes Zarządu lub pod jego nieobecność inny upoważniony członek Zarządu, zaś w przypadku, o którym    mowa w § 17 ust.4, Przewodniczący Komisji Rewizyjnej lub pod jego nieobecność inny upoważniony członek Komisji Rewizyjnej.
 6. Zebranie wybiera spośród obecnych osób uprawnionych do głosowania przewodniczącego i protokolanta.
 7. Obrady Walnego Zebrania Członków są protokołowane.
 8. Protokół z Walnego Zebrania Członków podpisuje      Przewodniczący i Protokolant.
 9. Zakończenie Walnego Zebrania Członków następuje po wyczerpaniu porządku obrad.

§ 21
   
 1. Zarząd kieruje działalnością stowarzyszenia i reprezentuje je na zewnątrz.
 2. Zarząd składa się z 3 do 7 członków powoływanych i odwoływanych przez Walne Zebranie Członków spośród Członków    zwyczajnych stowarzyszenia. W skład Zarządu wchodzi Prezes oraz      ewentualnie Wiceprezes, Skarbnik, Sekretarz oraz członkowie. Prezesa Zarządu      powołuje i odwołuje Walne Zebranie Członków.
 3. Do reprezentowania stowarzyszenia, w tym      składania oświadczeń woli i podpisywania dokumentów oraz zaciągania zobowiązań majątkowych w imieniu stowarzyszenia uprawniony jest Prezes Zarządu samodzielnie albo dwóch członków Zarządu łącznie.
 4.  
 5. Uchwały Zarządu zapadają zwykłą większością głosów w obecności co najmniej 1/3 członków. W razie równego rozkładu głosów rozstrzygający jest głos Prezesa Zarządu.
 6. Prezes Zarządu kieruje pracami Zarządu, zwołuje i przewodniczy jego posiedzeniom. W zakresie określonym przez Prezesa Zarządu uprawnienia, o których mowa w zdaniu poprzedzającym może także wykonywać upoważniony członek Zarządu.
 7. Posiedzenia Zarządu zwoływane są przez Prezesa z własnej inicjatywy lub na wniosek 1/3 członków Zarządu.
 8. Jeżeli Prezes Zarządu nie może przejściowo sprawować swojej funkcji zastępuje go Wiceprezes Zarządu lub wskazany przez Prezesa członek Zarządu.
 9. Członkowie Zarządu mogą otrzymywać wynagrodzenie za czynności wykonywane w związku z pełnioną funkcją.

§ 22

Do zakresu działania Zarządu należy:
 
a.     kierowanie działalnością stowarzyszenia oraz prowadzenie jego spraw,
b.     realizowanie uchwał Walnego Zebrania Członków,
c.     przyjmowanie członków zwyczajnych i wspierających,
d.     uchwalanie okresowych planów działalności programowej i finansowej,
e. utworzenie Rady Szkoleniowej oraz powoływanie i odwoływanie jej członków w celu wykonywania zadań określonych w § 26,
f.  określanie rodzajów Certyfikatów Psychotraumatologa oraz szczegółowych wymogów i kwalifikacji niezbędnych do ich uzyskania,
g. określanie szczegółowych wymogów i kwalifikacji niezbędnych do uzyskania tytułu Superwizora Psychotraumatologii,
h. przyznawanie za pośrednictwem Rady Szkoleniowej „Certyfikatów Psychotraumatologa” osobom spełniającym wymagania określone przez stowarzyszenie w tym zakresie,
i.   przyznawanie za pośrednictwem Rady Szkoleniowej tytułu „Superwizora Psychotraumatologii” osobom spełniającym wymagania określone przez stowarzyszenie w tym zakresie,
j.      prowadzenie dokumentacji stowarzyszenia,
k.     podejmowanie uchwał związanych z ustaniem członkostwa,
l.      zwoływanie Walnego Zebrania Członków,
m.   reprezentowanie stowarzyszenia na zewnątrz,
n.     zawieranie porozumień, bądź umów dotyczących realizacji statutowych zadań stowarzyszenia.

§ 23

1.     Komisja Rewizyjna sprawuje kontrolę działalności w zakresie finansów i gospodarki stowarzyszenia.
2.     Komisja Rewizyjna składa się z 3 do 7 członków, powoływanych i odwoływanych przez Walne Zebranie Członków. Członkowie Komisji Rewizyjnej wybierają ze swego grona Przewodniczącego, mogą również wybrać Wiceprzewodniczącego Komisji.
3.     Uchwały Komisji Rewizyjnej zapadają zwykłą większością głosów w obecności co najmniej dwóch członków. W razie równego rozkładu głosów rozstrzygający jest głos Przewodniczącego.

§ 24
 
Do zakresu działania Komisji Rewizyjnej należy:
a.   kontrola gospodarki finansowej co najmniej raz do roku,
b.  kontrola opłacania składek członkowskich,
c.   składanie sprawozdań Walnemu Zebraniu Członków wraz z oceną działalności Zarządu i wnioskami dotyczącymi absolutorium dla członków Zarządu,
d.  przedstawianie Zarządowi wniosków w sprawie działalności stowarzyszenia,
e.   prawo udziału z głosem doradczym w posiedzeniach Zarządu,
f.   przeprowadzanie działań kontrolnych w sprawach zleconych przez Walne Zebranie Członków,
g.  prawo zwołania Walnego Zebrania Członków w przypadku, o którym mowa w § 17 ust.4.
 
 
Rozdział 5
Rada Szkoleniowa

§ 25

1.     Zarząd w drodze uchwały może utworzyć Radę Szkoleniową jako swój organ pomocniczy w celu wykonywania zadań określonych w niniejszym Rozdziale.
2.     Rada Szkoleniowa składa się z 3 do 5 członków powołanych przez Zarząd na czas nieokreślony.
3.     W skład Rady Szkoleniowej mogą wchodzić członkowie Zarządu i Komisji Rewizyjnej.
4.     W skład Rady Szkoleniowej mogą wchodzić osoby nie będące członkami stowarzyszenia.
5.     Utrata członkostwa w Radzie Programowej następuje na skutek:
a.     rezygnacji członka Rady Szkoleniowej,
b.     odwołania przez Zarząd,
c.     śmierci członka Rady Szkoleniowej.

§ 26

1.     Do zakresu działania Rady Szkoleniowej należy:
a.   ocena spełniania wymogów i przyznawanie Certyfikatów Psychotraumatologa na podstawie kryteriów określonych przez Zarząd,
b.   ocena spełniania wymogów i przyznawanie tytułu Superwizora Psychotraumatologii na podstawie kryteriów określonych przez Zarząd,
c.   organizowanie procesu certyfikacji osób ubiegających się o nadanie statusu określonego w pkt a. i b.
d.   kompletowanie i sprawdzanie niezbędnej dokumentacji wymaganej w procesie certyfikacji.
2.     Przyznawanie statusu określonego w ust. 1 pkt a. i b. następuje większością głosów członków Rady Szkoleniowej.
 

Rozdział 5
FUNDUSZE I MAJĄTEK
 
§ 27

1.     Majątek stowarzyszenia powstaje ze składek członkowskich, darowizn, spadków, zapisów, dochodów z własnej działalności, dochodów z majątku stowarzyszenia oraz z ofiarności publicznej, a także z opłat związanych z certyfikacją.
2.     Stowarzyszenie, z zachowaniem obowiązujących przepisów, może przyjmować darowizny, spadki i zapisy oraz korzystać z ofiarności publicznej.
3.     Stowarzyszenie może otrzymywać dotację według zasad określonych w przepisach prawa.
4.     Majątek i fundusze stowarzyszenia mogą służyć tylko i wyłącznie do realizacji celów statutowych i nie mogą być przeznaczone do podziału między członków.
5.     Majątek i fundusze zarządzane są przez Zarząd.
6.     Rokiem obrotowym stowarzyszenia jest rok kalendarzowy.
 

Rozdział 6
WYRÓŻNIENIE HONOROWE


§ 28
   
 1. Walne Zebranie Członków może, na wniosek Zarządu lub 1/5 członków zwyczajnych albo członka honorowego przyznać osobie fizycznej zasłużonej dla celów, którymi kieruje się stowarzyszenie, wyróżnienie honorowe.
 2. Przyznanie wyróżnienia jest równoznaczne z nadaniem członkostwa honorowego stowarzyszenia.
 3. Rocznie nie może być nadane więcej niż jedno wyróżnienie.
 
Rozdział 7
ZMIANA STATUTU
 
§ 29

 
Zmiany statutu uchwala Walne Zebranie Członków większością 2/3 głosów, przy obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania.

Rozdział 8
ROZWIĄZANIE STOWARZYSZENIA
 
§ 30

1.     Stowarzyszenie ulega rozwiązaniu na podstawie uchwały Walnego Zebrania Członków oraz w innych przypadkach przewidzianych w przepisach prawa.
2.     Rozwiązanie stowarzyszenia następuje na podstawie uchwały Walnego Zebrania Członków podjętej większością 2/3 głosów, przy udziale co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania.
3.     W uchwale o rozwiązaniu stowarzyszenia Walne Zebranie Członków określa sposób jego likwidacji oraz przeznaczenie majątku stowarzyszenia.
4.     Likwidatorami są członkowie Zarządu, chyba że uchwała ostatniego Walnego Zebrania Członków stanowi inaczej.
5.     Koszty likwidacji pokrywa się z majątku stowarzyszenia.
 
 
Rozdział 9
POSTANOWIENIE KOŃCOWE
 
§ 31

 W sprawach nieuregulowanych niniejszym Statutem zastosowanie mają przepisy ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach (tekst jedn. Dz. U. z 2001 r. nr 79, poz. 855 ze zm.)

PolskaFederacjaPsychotraumatologii
Wróć do spisu treści