Program I etap - POLSKA FEDERACJA

POLSKA FEDERACJA PSYCHOTRAUMATOLOGII
PFPt
Przejdź do treści
I etap - szkoleń z psychotraumatologii praktycznej
 
1. Zjazd: Pojęcie traumy jako specyficznego doświadczenia zagrożenia zdrowia i/lub życia.
 • Psychotraumatologia - geneza.
 • Pojęcie doświadczenia traumatycznego.
 • Trauma i dysocjacja jako mechanizm obronny, przystosowawczy wobec ekstremalnych doświadczeń.
 • „Obcęgi traumatyczne”
 • Neurobiologiczne podstawy przetwarzania stresu traumatycznego.
 • Interwencja kryzysowa w sytuacji doświadczenia traumatycznego.
 • Kontakt z pacjentem po przeżyciu traumatycznym.
 • Reakcje aparatu psychicznego na traumę.
 • Ramy pracy. Narzędzia do diagnozy zasobów i obciążeń pacjenta

2. Zjazd: Trauma Przewlekła. ASD, PTSD, złożone PTSD
 • Zespół Stresu Pourazowego – historia i definicja pojęcia.
 • Reakcja adaptacyjna, ASD, podprogowe PTSD, Complex PTSD.
 • Diagnoza PTSD.
 • PTSD dysocjacyjne.
 • Symptomatyka PTSD.
 • Fazy PTSD.
 • Uzależnienie od stanów bliskich śmierci.
 • Dysocjacja jako obrona przed traumą.
 • Ramy pracy- narzędzia diagnostyczne, ocena objawów PTSD.

3. Zjazd: Wczesna traumatyzacja i jej konsekwencje.
 • Specyfika wieku niemowlęcego - rola instynktów w gatunku ludzkim.
 • Trauma separacji i trauma symbiozy.
 • Objawy i konsekwencje doświadczeń traumatycznych u dzieci w wieku przedwerbalnym. Diagnoza i specyfika.
 • 5 aspektów wczesnego urazu.
 • Wczesne psychozy niemowlęce i zjawiska autystyczne.
 • Mechanizmy obronne u dzieci straumatyzowanych.
 • Konsekwencje urazu w późniejszym życiu.
 • Proces konsultacyjny.

4. Zjazd: Trauma a więź psychiczna.
 • Pojęcie więzi  - „psychiczna pępowina” .
 • Budowanie więzi.
 • Teoria więzi: Bowlby, Winnicott, Fonagy.
 • Koncepcja „bezpiecznego portu”
 • Podatność na lęk a lęk separacyjny.
 • Podstawowa matryca więzi.
 • Podstawowe wzorce przywiązania.
 • Zerwane więzi  – dzieci w pieczy zastępczej i adopcji.
 • Narzędzia: Metody badania więzi.

5. Zjazd: Rola rodziców a traumatyzacja.
 • Relacja z rodzicami a proces dojrzewania osobowości.
 • Mentalizacja jako warunek rozwoju życia psychicznego.
 • Traumatyczna zamiana ról w rodzinie.
 • Trauma skumulowana.
 • Przemoc i trauma utajona.
 • Psychologiczne konsekwencje parentyfikacji.
 • Trauma symbiozy.
 • Dojrzałość emocjonalna i jej brak
 • Specyfika pracy z rodzinami.

6.    Zjazd: Odziedziczone rany. Znaczenie przekazu transgeracyjnego.
 • Międzypokoleniowa transmisja traumy.
 • Ukryte przekazy rodzinne
 • Traumy rodzinne.
 • Odziedziczone rany, a wiek dojrzewania
 • Transmisja nieprzeżytej żałoby.
 • Rozpad rodziny, nadużycia wobec dzieci.
 • Odziedziczone rany a psychoterapia.
 • Systemowe rozumienie rodziny.

7. Zjazd: Trauma a kryzys adolescencyjny.
 • Specyfika wieku dojrzewania jako dynamika procesów integracji i dezintegracji.
 • Wpływ traumatyzacji na przebieg okresu adolescencji.
 • Rozwój seksualności a rozwój osobowości.
 • Budowanie tożsamości – podstawowe zadanie adolescencji.
 • Niedoskonałe ciało – bolesna rana.
 • Wewnętrzna wojna – nienawiść i rozpacz.
 • Zagrożenia wynikające z kryzysów wieku adolescencji – załamanie procesów dojrzewania.
 • Kontakt z adolescentem – specyfika.
 • Doświadczenie bliskości śmierci w wieku adolescencji.
 • Specyfika pracy z młodzieżą.

8. Zjazd: Wpływ traumy na ciało.
 • Ciało kolebką umysłu.
 • Psychosomatyka jako obrona przed traumą – ekonomia psychiczna.
 • Rola ciała w regulacji stanów psychicznych.
 • Neuropsychoimmunologia.
 • Zjawisko pamięci ciała – epigenetyka.
 • Zakłócenia w relacjach jako źródło zaburzeń psychosomatycznych.
 • Psychodynamika zaburzeń psychosomatycznych.
 • Kontakt z osobą z problemami psychosomatycznymi

9. Zjazd: Suicydalność jako konsekwencja traumatyzacji.
 • Suicydalność  i parasuicydalność – tematy tabu. .
 • Syndrom presuicydalny - rozpoznawanie stanu zagrożenia samobójstwem.
 • Doświadczenie bliskości śmierci jako mechanizm obronny.
 • Autoagresja i samookaleczenia.
 • Pomoc przy samookaleczeniach.
 • Interwencja kryzysowa w przypadku suicydalności.
 • Negocjacje w sytuacjach zagrożenia życia.

10. Zjazd: Nadużycie seksualne i jego konsekwencje.
 • Historia ujawniania nadużyć seksualnych na przestrzeni lat.
 • Podstawowe definicje: parafilie, pedofilia, kazirodztwo, czyny preferowane i czyny zastępcze.
 • Nadużycie seksualne – zranienie ciała i umysłu. Czynniki ryzyka.
 • Dziecko w pułapce nadużycia.
 • Konsekwencje nadużyć seksualnych.
 • Rodziny kazirodcze – specyfika.
 • Rola matek.
 • Terapia osób po nadużyciach seksualnych.
 • Oskarżenia fałszywe.
 • Specyfika terapii sprawców nadużyć seksualnych.
 • Diagnoza i terapia dzieci po nadużyciach seksualnych.
 • Objawy nadużyć w wieku przedwerbalnym.

11. Zjazd: Demoralizacja i przestępczość.
 • Etiologia procesów demoralizacji. Bazowe zaufanie do świata.
 • Reprezentacje doświadczeń traumatycznych a demoralizacja.
 • Okoliczności rozwoju sadyzmu.
 • Deficyty mentalizacji.
 • Dzieci rodziców chorych psychicznie.
 • Rozumienie dynamiki przemocy / przemocy rodzinnej.
 • Rola Superego a demoralizacja.

12. Zjazd:  Śmierć i żałoba
 • Kryzysy związane z utratami.
 • Żałoba wg. Koncepcji Z. Freuda
 • Doświadczenie umierania jako element ludzkiego życia.
 • Śmierć w rodzinie i jej implikacje dla dorosłych i dzieci.
 • Różnice między żałobą i melancholią.
 • Traumatyczna żałoba.
 • Solidarność ze zmarłym.  
 • Specyfika kontaktu z osobą umierającą.

13. Zjazd. Terapia traumy  cz. I - Wzbogacanie zasobów w kontakcie ze straumatyzowanym pacjentem.
 • Metody leczenia osób po doświadczeniach traumatycznych.
 • Rola wyobraźni i fantazji we wzbogacaniu zasobów psychicznych.
 • Interwencje terapeutyczne w leczeniu zaburzeń dysocjacyjnych
 • Zjawisko plastyczności pamięci.
 • „Technika Ekranu” jako specyficzna metoda pracy po doświadczeniach traumatycznych.
 • IV fazowy model pracy z traumą.
 • Konfrontacja z traumą – zasady i techniki.
 • Teoria pracy metodą EMDR.

14. Zjazd Terapia traumy cz. II – Narracja o traumie
 • Doświadczenia traumatyczne a świat wewnętrzny.
 • Dwa scenariusze narracji o traumie.
 • Przekształcenia w narracjach.
 • Wciąganie w dynamikę traumy – traumatyczna infekcja.
 • Różne formy narracji o traumie.
 • Bajka i zabawa w terapii traumy.
 • Rola symbolizacji i sublimacji.
 • Analiza narracji o traumie

15. Zjazd:  Rezyliencja
 • Czym jest rezyliencja ?
 • Mitologia a zjawisko rezyliencji.
 • Filary kształtowania odporności psychicznej.
 • Lęk przed traumą.
 • Czynniki ryzyka a czynniki ochrony.  Znaczenie stanu umysłu.
 • Koncepcja „Disruption and repair”.
 • Rezyliencja a kreatywność - posttraumatyczny wzrost.

16. Zjazd Interwencja w kryzysie
 • Kryzys a trauma
 • Rodzaje interwencji kryzysowej
 • Zadania interwencji kryzysowej
 • Specyfika interwencji kryzysowej
 • Planowanie interwencji

17 Zjazd: Instytucje jako system leczący.
 • Specyficzna dynamika relacji interpersonalnych w instytucji.
 • Model leczenia zintegrowanego w instytucji (wzorowany na Instytucie Psychoterapii Zintegrowanej w Monachium).
 • Specyficzna dynamika relacji interpersonalnych w instytucji.
 • Rodzaje interakcji w instytucjach.
 • Relacje rodzinne a relacje w instytucjach.
 • Trauma związana z rodzeństwem.
 • Czynniki leczące w instytucji.
 • Podsumowanie kursu.
PolskaFederacjaPsychotraumatologii
Wróć do spisu treści